กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ในเครือข่ายยาเสพติด แกนนำ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2565
          นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พบปะพูดคุยกับคุณครู/เจ้าหน้าที่/แกนนำTO BE NUMBER ONE  ในการนี้วก.บ้านผือ นำโดยนายสุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  นายเสน่ห์ วงษ์เล่ห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาได้ส่งบุคลากรคือ น.ส.เสน่ห์จันทร์  สุวรรณแสง ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  วก.บ้านผือ และครูแกนนำ TO BE NUM BER ONE  จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเครือข่ายยาเสพติด จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องร่มโพิธิ์ทอง 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี วันที่ 15 มีนาคม 2565