องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

พระปณิธาณองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

" การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย ไม่สามารถดำเนินงานให้สำเร็จได้ด้วยการทำงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกองค์กร ทุกฝ่ายต้องช่วยกันและการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะทำให้เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัยหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง "

--------- พระราชดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ---------