ประธาน ชมรม TO BE NUMBER ONE วก.บ้านผือ  

ประธานชมรม TO BE 65.png

กิจกรรม สป.2  การคัดเลือกคณะกรรมการโดยความเห็นชอบจากสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ